» Books

Modelo: Bruna Viena
Figurino : Exoctic Fashion

View pictures

Modelo : Emyleny Harumi
Figurino: Exotic Fashion
Maku Up: Ana Soares Suzuki

View pictures

Modelo : Sayuri Matsuzaki

MakeUp & Hair : Simony Matsuzaki

View pictures

Modelo: Daiane Mayumi Pereira

Make Up : Vera Lúcia Kumazawa

View pictures

Modelo : Tácita Valente

Make Up: Larissa Nagai

Produção: Tácita Valente

View pictures

Modelo : Claudeline Alarcón

Make Up: Larissa Nagai

Assistência: Thiago Shiwa

View pictures

Modelo: Camila Pipoka

Make Up: Camila Pipoka

View pictures

Modelo: Juliana Sasaki

Make Up: Rosangela Matsumoto

View pictures

Modelo : Cris Maehashi

Make Up & Produção : Cris Maehashi

View pictures

Modelo: Leticia Yukari

Make Up: Rosangela Matsumoto

View pictures

Modelo: Rosangela Matsumoto
Make Up & Hair: Simony Matsuzaki School
Apoio : Minas CarView pictures

Make Up – Talia Andreza Suga

Produção -Talia Andreza Suga

Apoio – Loja Cantinho da Ro Boutique

View pictures
Jotta Ricky PhotoStudio 2014 Up